Activiteitenplan 2021

Vastgesteld d.d. 12 oktober 2020 tijdens plenaire vergadering

Voorwoord

Voor u ligt het activiteitenplan van Wijkraad Welgelegen voor 2021. 

Missie van de Wijkraad

In opdracht van haar leden behartigt de wijkraad collectieve belangen van inwoners van de wijk Welgelegen -leden en niet-leden- op het gebied van leefbaarheid in al haar aspecten. Voor individuele belangen op het terrein van leefbaarheid -of anderszins- wordt verwezen naar de daartoe geëigende instanties en/of eventueel bemiddeld.

Organisatie van de Wijkraad

 • De wijkraad is een (belangenvereniging voor haar leden. Het bestuur bestaat uit vier leden: Voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid tevens waarnemend voorzitter. In 2021 zal naar verwachting het bestuur versterkt worden met vier nieuwe leden. Deze moeten alleen nog benoemd worden in de eerstkomende ALV.
 • De wijkraad kent geen commissies, in plaats daarvan worden diverse leden van de wijkraad op projectbasis ingeschakeld. Er is vanuit het bestuur een vaste redactie van het InfoMagazine
 • Er zijn drie vaste adviseurs.
 • Voor de bezorging van het Infomagazine zijn 1 coördinator en +/- 25 vrijwilligers actief.
 • Daarnaast worden diverse bewoners vanuit de wijk op basis van hun specifieke deskundigheid ingezet voor onze wijkbelangen.
 • De leden van de vereniging betalen een bijdrage voor hun lidmaatschap. 

Onderwerpen

De wijkraad verdeelt haar taken over drie onderwerpen: stadsontwikkeling, samenleving en overig. Voor 2021 zijn de volgende inspanningen voorzien:

Stadsontwikkeling

Dit onderwerp kent de volgende deelgebieden:

 • Inrichting (Openbare) Ruimte

Concreet betreft dit activiteiten als:

 • beoordeling (gewijzigde) bestemmingsplannen;
 • beoordeling besluiten van de gemeente;
 • (inhoudelijke) participatie bij (her)inrichtingsvraagstukken (denk aan inrichting groenstrook Kanaalpad/Quarles van Uffordlaan).
 • Speelweefsel

Voor dit project worden in 2021 concreet activiteiten voorzien m.b.t.:

 • inrichting speelterrein bij/rondom Passe Partout;
 • inrichting speelterrein Mheenpark;
 • inrichting speelterrein Molenhof (met aanvullende verkeersmaatregelen).
 • Verkeersproblematiek

Dit valt uiteen in de categorieën:

 • parkeerproblematiek (in het algemeen, vergunningparkeren in het bijzonder);
 • herinrichting/verbetering diverse verkeerssituaties en beoordelen verkeersanalyses.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • fietspad vanaf de Freule richting Halstraat
 • Parkeerproblematiek Minervalaan en aangrenzende straten
 • Fietsoversteek Latonalaan-Pomonalaan
 • Schouw

Dit betreft het uitvoeren van diverse ‘schouwen’ in de wijk op het gebied van grijs en groen met als doel:

 • kleinschalige verbeteringen, laag budget, korte termijn;
 • bewustwording inwoners, b.v. verwijderen hinderlijk overhangend groen;
 • terugdringen hondenpoep;
 • voorstellen voor structurele verbeteringen middels grootschalige(r) projecten.
 • (Bewaking) Kwaliteit van de Openbare Ruimte

Voorzien worden de volgende activiteiten:

 • revitalisatie project ‘Wandelen in Welgelegen’ (promotie van Welgelegen);
 • behoud van en realisatie van nieuwe HUP’s;
 • problematiek van zwerfafval en afvaldumping;
 • verlichting op onveilige speelvelden en andere onveilige locaties;
 • intensivering samenwerking met politie en handhaving (snelheid verkeer in 30-zones, hinderlijk parkeren op trottoir of te dicht bij kruising, hangjongeren).

Samenleving

Dit betreft activiteiten op het terrein van:

 • Burgerparticipatie; 
 • Energietransitie;
 • Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen;
 • Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor;
 • AED project, de wijkraad heeft 3 AED’s geplaatst in 2020 en 2021 komer er twee bij;
 • Organiseren van diverse activiteiten om de sociale cohesie in de wijk te vergroten, het Informatie Magazine speelt hierin een rol.
 • Subsidiering van acties op initiatief van bewoners zoals b.v. barbecues, burendagen of jeu-de-boules toernooien;
 • Onderhoud bestaande speelvelden;
 • Aandacht voor ouderen in de wijk.

Overige activiteiten in 2021

 • Algemene Ledenvergadering, eenmaal per jaar, te organiseren in april 2021;
 • 7 reguliere bestuursvergaderingen;
 • 3 plenaire bestuursvergaderingen, bestuur en alle actieve vrijwilligers;
 • 8 overleggen met de stadsdeelmanager;
 • Productie van 3 InfoMagazines, deze worden huis aan huis verspreid;
 • Continue actualisering van de website, primair als (aanvullend) communicatie-/informatiemiddel met/voor de wijkbewoners, tevens bedoeld voor eenieder die de wijkraad wil benaderen;
 • Actieve invulling aan het Twitter-account (inclusief koppeling naar de website);
 • (Meer) aandacht voor (de inzet van) social media; 
 • Afhankelijk van noodzaak of behoefte worden bewonersavonden georganiseerd of is de wijkraad daarvan medeorganisator. In 2020 is dat niet gebeurd vanwege de Coronacrisis, maar daarvoor was een stijging in het aantal waarneembaar.

Apeldoorn, 12 oktober 2020

Fransje Vrancken, voorzitter