Extra AED’s op twee nieuwe plekken in de wijk

Een van de speerpunten van de wijkraad is het veilig maken van de omgeving. Wij vinden het van belang dat er AED’s goed verspreid in de wijk beschikbaar zijn. Daarom worden er nog twee nieuwe AED’s in de wijk geplaatst. Dit gebeurt op maandag 20 september. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Tijdstip:
10:30-12.00 uur Deventerstraat 108
13.30-14.30 uur Spoorbrughof 8


GEZOCHT SECRETARIS WIJKRAAD WELGELEGEN

Per 1 oktober 2020 gaat de huidige secretaris zijn taken neerleggen. Afgelopen jaar heeft hij orde gebracht  in ons archief, het secretariaat ‘staat’ zoals gezegd, maar moet wel voortgezet worden. De wijkraad is zeer geholpen met een nieuw bestuurslid dat de taken van het secretariaat op zich wil nemen en is op zoek naar vervanging, liefst vanaf september 2020 zodat er ook overdracht kan plaatsvinden.

Taken/activiteiten secretaris bestuur wijkraad Welgelegen

Het is een leuke manier om kennis te maken met de wijkraad en haar werkwijze, en natuurlijk met de wijk zelf. Uiteraard is het mogelijk naast het secretariaatswerk ook in projecten te participeren. Wij houden overigens geen ledenadministratie bij, daar zit geen werk in.

Het werk bestaat uit twee aandachtsgebieden. Ten eerste de vergaderingen. Dit betreft voorbereiding van de agenda en het maken van het verslag. Ten tweede de behandeling van inkomende en uitgaande post/mail, de secretaris is hiervoor het centrale punt. Dit betekent tevens het inschatten van de urgentie, welke post moet direct door naar de overige bestuursleden en wat kan wachten tot de volgende bestuursvergadering.

Het tijdsbeslag is circa 2 uur per week maximaal.

(Plenaire) bestuursvergaderingen

De secretaris bereidt de agenda voor en nodigt (plenaire) bestuursleden uit en zorgt voor verslaglegging. Per jaar zijn er 10 bestuursvergaderingen (juli/augustus niet) waarvan 3 plenair. Dit laatste wil zeggen dat 4 tot 6 betrokkenen/adviseurs  bij de wijkraad aansluiten. Daarnaast is er jaarlijks een algemene ledenvergadering.

Vaste punten in agenda (plenaire) bestuursvergadering

  • verslag vorige (plenaire) bestuursvergadering, verslag andere overleggen;
  • projecten Samenleving;
  • projecten Stadsontwikkeling;
  • ideeën voor Infomagazine;
  • agendapunten voor overleg met gemeente;
  • aktiepunten;
  • kalender voor diverse externe overleggen (wie gaat waar heen en wanneer).

Het secretariaat is een leuke manier om kennis te maken met het werk van de wijkraad zonder dat je direct in allerlei projecten hoeft te participeren (wat uiteraard wel mag).

Kom jij ons versterken? Contactgegevens bovenstaand of neem contact op met de voorzitter Fransje Vrancken (06 53 24 54 47).

Extra AED’s in Welgelegen

In principe is het bestuur bereid de aanschaf van twee AED-apparaten te betalen uit het lopende budget voor 2020.

In het Infomagazine van juni, in het bijzonder in de nieuwe uitnodiging voor de ALV, zal de leden/bewoners worden gevraagd:

  • op welke locatie/in welke straat het best een AED-apparaat kan worden opgehangen
  • of leden/bewoners bereid zijn een AED-apparaat ‘aan hun huis’ bevestigd te krijgen (of een ander idee van plaatsing hebben)
  • of leden/bewoners zich willen inschrijven voor een cursus/instructie voor bediening van een AED-apparaat
Welgelegen met AED's
De rode stippen geven de locatie aan van AED’s