Secretarieel jaarverslag 2019

 Jaarverslag Wijkraad Welgelegen 2019

1. Inleiding

De wijk Welgelegen kent in een aantal opzichten een grote diversiteit.

De bebouwing is divers. De oudste, nog bestaande bebouwing is van rond 1900, maar er is ook bebouwing uit de jaren dertig en nieuwbouw. Trouwens er wordt nog steeds gebouwd, zie New York. ‘Manhatten aan het kanaal’ hoor je wel eens zeggen.

De samenstelling van de bevolking qua leeftijd is eveneens divers. Het totaal aantal inwoners van Welgelegen is zo’n 6000. Er zijn ongeveer evenveel mensen ouder als jonger dan 46 jaar. De grootste groep inwoners (1150, 19%) is rond de zestig jaar, dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Maar ook is bijna 4 procent tachtig jaar en ouder. Veruit de meeste bewoners zijn jonger dan zestig, ruim 4100. Een op drie inwoners is dus ouder dan zestig. Ik baseer me op de cijfers van de gemeente van eind 2019.

De opvattingen van de inwoners over veel vraagstukken -en vooral de oplossing daarvan-  is ook divers. Dit noopt tot ‘polderen’.

Maar dat het in Welgelegen fijn wonen is, daarover lopen de meningen dan weer niet uiteen.

2. Bestuur

Het bestuur is in 2019 drastisch van samenstelling veranderd.

Allereerst moet natuurlijk vermeld worden dat Bert Huiskamp is teruggetreden als voorzitter en bestuurslid. Hij heeft de wijkraad twintig jaar lang op een unieke wijze gediend. Van die tijd was hij vijftien jaar voorzitter.

Ook Sylvia Guys is vertrokken als bestuurslid.

Ik ben verheugd u te kunnen melden dat zich twee aspirant bestuursleden hebben aangediend, Harco Klunder en Inte Wassenaar. In 2019 ‘liepen zij mee’ in het bestuur. Tijdens de ALV in april 2020 zal de instemming van de leden worden gevraag met hun benoeming in het bestuur.

Weliswaar geen bestuurslid, maar van onze schouwers is ‘good old’ Joop Schoor vertrokken. Hij heeft gedurende een groot aantal jaren het bestuur geadviseerd m.b.t. de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk (groen, bestrating, lawaai, gevaarlijke situaties).

3. Vrijwilligers

Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 2019 actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet zonder hen. De bezorgers van het Infomagazine, de buurtvertegenwoordigers, de leden van de kascommissie en verder iedereen die hier niet genoemd is: heel veel dank!

4. Leden

In 2019 is het ledental afgenomen. Blijvende inspanning is en blijft nodig om een voldoende aantal leden te krijgen en te houden. Het belangrijkste middel hierbij blijft het InfoMagazine dat ook dit jaar weer gewaardeerd wordt door vele bewoners. Hoe meer inwoners van de wijk lid zijn van onze wijkraad, hoe zwaarder onze stem weegt in gesprekken met de gemeente en met de andere partijen die in onze wijk aan het werk zijn.

5. Partners

Ambtenaren en politici van de gemeente zijn de belangrijkste partners in ons werk, de leefbaarheid binnen Welgelegen te verbeteren. Binnen de gemeente waren dat in 2019 onder andere Astrid Willemsen, Almer de Jong en Marcel Keurhorst. In de loop van 2019 hebben we een nieuwe wijkagent mogen verwelkomen Niels van der Klauw.  

6. Activiteiten en projecten

De wijkraad heeft zich in 2019 bezig gehouden met een aantal activieiten/projecten. Deels was dit een ‘overloop’ van projecten die in eerdere jaren al waren gestart.

Projecten gestart vóór 2019

 • Fietsroute vanaf de Freule richting Halstraat

Status: De kern van het probleem is de veiligheid van verkeer over het half-verharde fietspad. Er zijn een aantal overleggen geweest met de gemeente, evenals met bewoners en VvE’s. Over mogelijke oplossingen zijn de bewoners onderling zeer verdeeld. Een poging tot mediation is mislukt. De gemeente is voornemens het pad, nu lopend tussen de bomen door (‘schelpenpad’), te verleggen buiten de bomengroep.

 • Burgerparticipatie

Status: De vertrouwensrelatie tussen gemeente en DWR-en op dit punt is verre van optimaal. De Dorpsraden trokken zich terug uit het overleg. De Wijkraden hebben hun twijfels of het overleg met de gemeente tot iets leidt.

 • Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen

Status: Hoewel de wijkraad de ontwikkelingen volgt, speelt zij nu geen actieve rol.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Status: de wijkraad heeft belanghebbende wijkraden aangeschreven om tot een gezamenlijke actie richting gemeente te komen.

 • Wandelen in Welgelegen

Status: In maart is overleg met de gemeente geweest. Daarbij werd van de zijde van de gemeente gesteld dat de zaak -na lang uitstel- zou worden opgepakt. In september is het onderwerp wederom onder de aandacht van de stadsdeelmanager gebracht.

Projecten gestart in 2019

 • Fietsoversteek Latonalaan-Pomonalaan (over de Wapenrustlaan)

Status: Het voorstel van de gemeente is de fietsovergangen af te sluiten. Zes mensen hebben in een brief richting wethouder hun bezwaar hiertegen geuit. De gemeente zal de problematiek opnieuw bezien.

 • Buurtpark/speelterrein Korte/Lange Grafte

Op initiatief van de Montessorischool Passe-Partout zijn ideeën ontwikkeld voor vernieuwing van het speelterrein voor kinderen. Op 26 september is hierover een eerste bewonersbijeenkomst geweest georganiseerd door de school, de gemeente en de wijkraad. Op basis van de opmerkingen van omwonenden zullen er geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. In 2020 zal wederom een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd om mogelijke vervolgstappen te bezien.

 • Parkeerproblematiek Minervalaan en omliggende straten

Status: Door de gemeente is op 2 oktober een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd op problemen en suggesties tot oplossing te inventariseren. Opmerkelijk is dat tijdens de bijeenkomst de parkeerproblematiek aan de Q. van Uffordlaan ook weer aan de orde kwam (een onderwerp dat eerder is afgesloten). In het eerste kwartaal van 2020 zal een tweede bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. Intussen vind er een verkeersonderzoek plaats m.b.t. beschikbare parkeerruimte op enig moment van de dag.

 • Speelterrein Molenhof

Status: door bewoners is een verzoek gedaan aan de wijkraad voor plaatsing speeltoestellen. Zij zullen nog het draagvlak hiervoor onderzoeken in hun eigen buurt. Tevens zullen snelheidsremmende maatregelen nodig zijn.

 • Invulling groenstrook tussen Kanaalpad en Quarles van Uffordlaan

Status: op 9 oktober heeft de gemeente een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd voor presentatie van de eerste ideeën en inventarisatie van ideeën van bewoners.

 • Fitnesstoestellen langs het kanaal tussen Freule en Welgelegenbrug

Status: Voorbereidende vergadering met de gemeente geweest (x september 2019)

 • Afval problematiek Korte Grafte

Status: Geen verbetering m.b.t. ‘dumping’ afval naast (volle) PMD-container. Wellicht verbetering bij vervanging door container voor restafval.

 • Vebetering op- en afritten trottoirs Lange/Korte Grafte

Status: verlaging trottoirbanden gerealiseerd.

.

Schouw openbare ruimte

Zoals ieder jaar is er in 2019 ook een schouw uitgevoerd naar de kwaliteit van de Openbare Ruimte in onze wijk. De nadruk lag hierbij op de kwaliteit van het groen en de kwaliteit van de aangebrachte verhardingen. De resultaten zijn besproken met de gemeente, die vervolgens waar nodig herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. De schouw heeft o.m. geleid tot het snoeien van groen en het ‘afronden’ van de bocht vanuit de Minervalaan naar Auroralaan.

Infomagazine

De wijkraad heeft in 2019 drie keer een InfoMagazine uitgegeven. Als steeds krijgt de wijkraad veel enthousiaste reacties van zowel bewoners, externe partijen en andere wijkraden. Het maken van dit magazine kost behalve tijd ook vrij veel geld, vandaar dat veel aandacht is besteed aan het werven van nieuwe adverteerders. Iets meer dan 50% van de kosten worden gedragen door de advertentie-inkomsten.

Sponsoring van buurt barbecues

Vijf straten hebben bij de wijkraad subsidie aangevraagd voor een buurtfeest. Slechts in één geval werden ook daadwerkelijk kosten gedeclareerd. Dat is jammer want zo blijven voor dit doel gereserveerde gelden onbenut.

Beoordelingen plannen

De wijkraad ontvangt diverse stukken van de gemeente ter informatie of beoordeling en de wijkraad sluit aan bij specifieke bijeenkomsten over de voor wijk Welgelegen relevante onderwerpen.

7. Vergaderingen en bijeenkomsten

Het bestuur is in 2019 tien keer bijeen geweest, waarvan drie keer in aanwezigheid van diverse vrijwilligers (schouw, vaste adviseurs, distributie InfoMagazine). Naast deze vergaderingen heeft de wijkraad deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten:

 • algemene ledenvergadering op 17 april 2019;
 • maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager;
 • diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen met diverse personen.

De vergaderingen hebben tot september 2019 plaatsgevonden in het kantoor van de stichting Young Africa. De stichting heeft een andere kantoorruimte gevonden hetgeen de wijkraad noopte tot het zoeken van een andere locatie, dit is Passe Partout geworden.

8. Tot slot

Ook in 2020 zal de wijkraad zich actief inzetten voor de leefbaarheid van Welgelegen. Een belangrijkst uitgangspunt daarbij is kwaliteit. Kwaliteit in wonen, werken en leven, kwaliteit van de openbare ruimte in onze mooie woonwijk. De wijkraad hoopt en verwacht voor 2020 op een nieuwe groei van het ledenbestand, een uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de aanpak van uitdagende projecten en ontwikkelingen.

Apeldoorn, 13 januari 2020

F. (Fransje) Vrancken, voorzitter

F. Bruining, secretaris