Secretarieel jaarverslag 2020

1. Inleiding

Welgelegen is een wijk tegen het centrum van Apeldoorn aan. Dit zie je aan bebouwing. Alle lege plekken worden zo snel mogelijk volgebouwd en er blijft weinig ruimte over voor groen.

Ondanks alle coronaperikelen kijken we terug op een vruchtbaar jaar waarin we vijf AED’s hebben aangeschaft om de veiligheid in de wijk te verhogen.

Helaas hebben we moeten besluiten om de ALV niet door te laten gaan. We willen hem dit jaar wel organiseren, maar waarschijnlijk zal dit in een digitale omgeving zijn.

2. Bestuur

Het bestuur is in 2020 van samenstelling veranderd.

Folkert Bruining heeft ons helaas verlaten aan het eind van het jaar. Zijn plan was om na de ALV te vertrekken, maar gelukkig heeft hij daarmee gewacht tot 1 oktober. Hij laat een zeer goed georganiseerd secretariaat achter.

Er heeft zich ook weer nieuw bloed aangemeld. Hier zijn we heel blij mee. Lex van der Heide gaat binnenkort het secretariaat overnemen en Wiard Ruisdonk is ook een goede aanwinst. We hopen deze heren alsmede Inte Wassenaar en Harco Klunder in april te benoemen als bestuurslid.

Kees van Assenbergh heeft aangekondigd dat 2021 zijn laatste jaar zal zijn en omdat de voorzitter Fransje Vrancken gaat verhuizen naar een huis buiten de wijk, gaan we dit jaar proberen de taken van voorzitter en penningmeester door iemand anders te laten vervullen.

3. Vrijwilligers

Een woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in 2020 actief heeft ingezet voor de wijk. Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen van onze wijk, we kunnen niet zonder hen. De bezorgers van het Infomagazine, de buurt-vertegenwoordigers, de leden van de kascommissie en verder iedereen die hier niet genoemd is: heel veel dank!

4. Leden

In 2020 is het ledental toegenomen. Blijvende inspanning is en blijft nodig om een voldoende aantal leden te krijgen en te houden. Het belangrijkste middel hierbij blijft het InfoMagazine dat ook dit jaar weer gewaardeerd wordt door vele bewoners. Hoe meer inwoners van de wijk lid zijn van onze wijkraad, hoe zwaarder onze stem weegt in gesprekken met de gemeente en met de andere partijen die in onze wijk aan het werk zijn.

5. Partners

Ambtenaren en politici van de gemeente zijn de belangrijkste partners in ons werk, de leefbaarheid binnen Welgelegen te verbeteren. Binnen de gemeente waren dat in 2020 onder andere Astrid Willemsen, Almer de Jong en Marcel Keurhorst. In de loop van 2020 hebben we een nieuwe wijkagent mogen verwelkomen Niels van der Klauw. 

6. Activiteiten en projecten

De wijkraad heeft zich in 2020 bezig gehouden met een aantal activieiten/projecten. Deels was dit een ‘overloop’ van projecten die in eerdere jaren al waren gestart.

Projecten gestart vóór 2021

 • Fietsroute vanaf de Freule richting Halstraat

Status: Afgerond. De gemeente heeft een nieuw fietspad aangelegd op de plaats van het voetpad. Het voetpad is verplaatst richting gebouw Parijs. Verder heeft de gemeente een prachtige groenvoorziening aangelegd. De boom is gespaard en er is meer groen gekomen.

 • Burgerparticipatie

Status: De bijzondere positie van de wijkraden en dorpsraden is komen te vervallen. De gemeente beweert dat het geen bezuiniging is, maar de wijkraad ziet dat anders. Toch is geen enkele belemmering om ons in te zetten voor de bewoners. We zijn geen verlengstuk van de gemeente en ook zonder subsidie hebben we bestaansrecht.

 • Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen

Status: Hoewel de wijkraad de ontwikkelingen volgt, speelt zij nu geen actieve rol.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Status: de gemeente heeft geluisterd naar de wijkraad en wil samen met ons de informatievoorziening verbeteren. De spoorbelasting is behoorlijk afgenomen en als de betuwelijn beter aansluit op het Duitse achterland dan zal het vervoer drastisch afnemen. De wijkraad houdt het in de gaten.

 • Wandelen in Welgelegen

Status: In maart is overleg met de gemeente geweest. Daarbij werd van de zijde van de gemeente gesteld dat de zaak -na lang uitstel- zou worden opgepakt. In september is het onderwerp wederom onder de aandacht van de stadsdeelmanager gebracht. Welgelegen is opgenomen in de wandeling.

 • Fietsoversteek Latonalaan-Pomonalaan (over de Wapenrustlaan)

Status: Het voorstel van de gemeente is de fiets-overgangen af te sluiten. Zes mensen hebben in een brief richting wethouder hun bezwaar hiertegen geuit. De gemeente zal de problematiek opnieuw bezien. De gemeente heeft een nieuw plan gemaakt.

 • Parkeerproblematiek Minervalaan en omliggende straten

Status: Probleem lijkt onder controle.

 • Afval problematiek Korte Grafte

Status: Geen verbetering m.b.t. ‘dumping’ afval naast (volle) PMD-container. Wellicht verbetering bij vervanging door container voor restafval.

 • Vebetering op- en afritten trottoirs Lange/Korte Grafte

Status: verlaging trottoirbanden gerealiseerd.

Projecten gestart in 2021

.

 • Plaatsing AED’s

Status: De wijkraad heeft op drie locaties een AED laten plaatsen. Op de Pluviusstraat, bij het pannenkoekenhuis en bij een snackbar Oliver. Er zijn nog twee AED’s aangeschaft en we zijn nu bezig met het zoeken van een juiste locatie om er voor te zorgen dat de dekking in onze wijk goed blijft.

 • Verkeer rond gebouw New York

Status: Rond gebouw New York wordt gereden met auto’s over trottoirs. Dit was voorheen wel mogelijk maar nu is het niet meer de bedoeling. Voor de bewoners van New York is dit vervelend, maar voor bewoners van andere appartementsgebouwen is het weer lastig dat ze via de Deventerstraat hun wijk moeten verlaten. Op 22 januari is er een bijeenkomst met de gemeente en een aantal betrokkenen..

 • Tunnel bij de laan van Osseveld

Status: Eind 2021 wil de NS in samenwerking met de provincie, het rijk en de gemeente beginnen met de bouw van een tunnel nabij winkelcentrum de Linie. De bewoners van de Zutphense straat verwachten hier overlast van. De wijkraad is een groot voorstander van de tunnel en hoop dat de overlast meevalt. We zullen dit blijven volgen.

 • Voorkoming zwerfafval

Status: we streven er naar om zwerfafval te voorkomen en pleiten daarom voor meer een grotere afvalbakken. In het kader van Apeldoorn Rein zijn er vrijwilligers actief die rommel opruimen. Een voorbeeld is Theo Boerkamp. Het bestuur heeft hem ook een dagje geholpen, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de burgers zelf. Vaak zien we dat vuilnisbakken wel worden gebruikt, maar slechts wekelijks worden geleegd en dat de hoeveelheid vuilnisbakken verder afneemt. Het doel van de wijkraad is om de gemeente van gedachten te laten veranderen en hopelijk nemen mensen hun rommel mee naar huis als ze iets kwijt willen.

Schouw openbare ruimte

Zoals ieder jaar is er in 2020 ook een schouw uitgevoerd naar de kwaliteit van de Openbare Ruimte in onze wijk. De nadruk lag hierbij op de kwaliteit van het groen en de kwaliteit van de aangebrachte verhardingen. De resultaten zijn besproken met de gemeente, die vervolgens waar nodig herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. De schouw heeft o.m. geleid tot verplaatsen van een enorme hoop stenen op de Dianalaan.

Infomagazine

De wijkraad heeft in 2020 drie keer een InfoMagazine uitgegeven. Als steeds krijgt de wijkraad veel enthousiaste reacties van zowel bewoners, externe partijen en andere wijkraden. Het maken van dit magazine kost behalve tijd ook vrij veel geld, vandaar dat veel aandacht is besteed aan het werven van nieuwe adverteerders. Iets meer dan 50% van de kosten worden gedragen door de advertentie-inkomsten.

Beoordelingen plannen

De wijkraad ontvangt diverse stukken van de gemeente ter informatie of beoordeling en de wijkraad sluit aan bij specifieke bijeenkomsten over de voor wijk Welgelegen relevante onderwerpen.

7. Vergaderingen en bijeenkomsten

Het bestuur is in 2020 tien keer bijeen geweest, waarvan drie keer in aanwezigheid van diverse vrijwilligers (schouw, vaste adviseurs, distributie InfoMagazine). Naast deze vergaderingen heeft de wijkraad deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten:

 • maandelijkse bijeenkomst met de stadsdeelmanager;
 • diverse bijeenkomsten over specifieke onderwerpen met diverse personen.

De vergaderingen hebben tot maart plaatsgevonden in de Passe-Partout. Daarna veel online. Aan het eind van het jaar zijn we weer samengekomen op gepaste afstand.  We willen in 2021 vaker kleine vergaderingen online doen.

8. Tot slot

Ook in 2021 zal de wijkraad zich actief inzetten voor de leefbaarheid van Welgelegen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is kwaliteit. Kwaliteit in wonen, werken en leven, kwaliteit van de openbare ruimte in onze mooie woonwijk. De wijkraad hoopt en verwacht voor 2020 op een nieuwe groei van het ledenbestand, een uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers en de aanpak van uitdagende projecten en ontwikkelingen.

Apeldoorn, 3 januari 2021

F. (Fransje) Vrancken, voorzitter

C.P. (Kees) van Assenbergh, waarnemend secretaris