Verslag algemene ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkraad Welgelegen

woensdag 17 april 2019

Versie 20190430

Vooraf

Vooraf krijgt wethouder Wim Willems het woord om onze vertrekkende voorzitter Bert Huiskamp toe te spreken. Hij uitte zijn waardering voor het vele werk dat door Bert is verzet en ook zijn langdurige inspanning. Hoewel hij het niet altijd eens was met Bert waren zij wel altijd in gesprek. Bert, op zijn beurt, bedankte Wim voor

 1. Opening en mededelingen

Op 16 maart 2019 is Mathieu Beurskens overleden. In zijn opening spreekt Bert grote waardering uit voor Mathieus langdurige en trouwe betrokkenheid bij de wijkraad. Mathieu is 77 jaar geworden.

Het is de laatste vergadering die Bert Huiskamp(deels) voorzit. ‘Het is na twintig jaar genoeg’ zo stelt hij. Hij wil er verder niet te veel  over zeggen, ‘vertrekkende mensen moeten het kort houden’. Hij stelt dat de uitdagingen onveranderd zijn (ledental, vertegenwoordigt het bestuur de meerderheid van de leden). Hij maakt zich zorgen over een eventuele afgezwakte rol voor de Dorps- en Wijkraden door de ideeën rond ‘burgerparticipatie’. Meer partijen betrekken (‘meer kwantiteit’) betekent niet automatisch meer kwaliteit. Ook of de democratie beter tot zijn recht komt met de door de raad beoogde ‘participatie’-doelstellingen trekt hij in twijfel.

Onze wijkagent Michael Kroon is helaas ziek en zal ook niet terugkeren als wijkagent. Zijn presentatie vervalt.

 1. Verslag ALV 2018

De bespreking van het verslag gaf meteen aanleiding tot opmerkingen over verkeerssituaties bij de Wapenrustlaan. Zo werd in het algemeen opgemerkt dat er in de wijk vaak te hard word gereden (30 km/uur problematiek) en in het bijzonder op de Fortunalaan.

De nieuwe fietsoversteek tussen Ledaplantsoen en Auroralaan wordt als grote verbetering ervaren. De voorrang voor fietsers op het verkeer op de Fortunalaan is niet altijd duidelijk (‘wordt te laat opgemerkt’) ondanks de aangelegde verhoging in de Fortunalaan, en levert gevaarlijke situaties op. Wellicht kan dit met plaatsing van borden worden verbeterd.

In 2018 was het budget van de gemeente niet toereikend voor verdere verbetering van gevaarlijke situaties. De problematiek van de oversteek Latonalaan-Pomonalaan is derhalve niet opgelost. De gemeente (Marcel Keurhorst) zal in contact met omwonenden de situatie bespreken.

Het onderwerp ‘hondenpoep’ (aanspreken van hondenliefhebbers) op het speelveld aan de Latonalaan is doorgeschoven naar 2019. In het herontwerp van het veld i.v.m. de Jeu des Boulesbaan is overigens door de gemeente wel een perk met struiken rond het veld aangelegd zodat het minder makkelijk is voor baas en hond om het gras te betreden.

Het verslag wordt met gemaakte aantekeningen goedgekeurd.

 1. Secretarieel jaarverslag 2018

Er zijn geen vragen. Het verslag wordt bij acclamatie goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

 

 • over het financieel jaarverslag zijn geen vragen;
 • de penningmeester licht toe dat het bestuur de bestemmingsreserve van € 10.000,- dit jaar zal besteden (diverse speelprojecten, subsidies etc.), daadwerkelijke bestedingen zullen van te voren worden aangekondigd;
 • b.t. de begroting merkt de penningmeester op dat deze al éénjarig is, maar nu geformaliseerd (‘minimaal het komend jaar’), meerjarige begrotingen zijn voor ons weinig zinvol en zeker nu met het oog op de ontwikkelingen ‘burgerparticipatie’.

 

 1. Verslag kascommissie

Mevrouw Kant verklaart dat zij de administratie zeer inzichtelijk vond. De heer Tromp (niet aanwezig) heeft dit eveneens via de mail gemeld. Op basis van het onderzoek door de kascommissie  stelt de commissie voor het bestuur décharge te verlenen. Met dank aan de penningmeester.

 1. Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur

Bij acclamatie worden de jaarstukken goedgekeurd en wordt het bestuur décharge verleend.

 1. Benoeming kascommissie, aftreden, bestuurswisselingen

Benoeming leden kascommissie:

 • herbenoeming mevrouw Kant en de heer Tromp;
 • benoeming heer Erik Fik tot nieuw reservelid.

De leden gaan bij acclamatie akkoord.

De voorzitter Bert Huiskamp is aftredend, evenals Sylvia Guys. De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord met de benoeming van Fransje Vrancken als voorzitter. Zij stelt zich kort voor. De nieuwe voorzitter wordt ondersteund door de eveneens nieuwe vicevoorzitter Yvonne Eshuis en (nieuwe) secretaris Folkert Bruining.

 1. Statuten en huishoudelijk reglement

Het bestuur acht het niet verstandig de statuten te wijzigen gezien de mogelijke ontwikkelingen door ‘burgerparticipatie’, bovendien is het erg duur (notaris).

Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Op een aantal cruciale punten doet het bestuur een voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Dit zijn:

HR 3: bedrag investeringen van € 5.000,- naar € 10.000,-;

HR 8: alleen leden mogen stemmen;

HR 13: termijnen bestuursleden 3 jaar, twee maal herkiesbaar, indien geen nieuw (kandidaat) bestuurslid beschikbaar nog een termijn bij goedkeuring door de ALV;

HR 16: begroting voor komend jaar, geen meerjarenbegroting.

Discussie

Toelichting: ‘een termijn’ in HR 13 is niet bedoeld als ‘één termijn’.

Leden zijn van mening dat continuïteit van bestuur vereist dat we soepel met het HR moeten omgaan voor wat betreft de bestuurstermijnen. We moeten er voor waken dat we ‘niet alles dichttimmeren’.

Voorstel voor HR 13: termijnen bestuursleden 3 jaar, verlenging met 3 jaar bij goedkeuring door ALV (dit komt namelijk op het zelfde neer en is simpeler geformuleerd). Wordt overgenomen door het bestuur.

Voorstel voor HR 16: begroting minimaal voor het komend jaar.

Mogelijkheid tot overdracht van stembevoegdheid via machtiging wordt door het bestuur via het Huishoudelijk Reglement geregeld (is nu niet geregeld). Tevens de vraag ‘hoeveel volmachten mag iemand meenemen’.

Overige vragen

Op het onderwerp van stemming over belangrijke onderwerpen (statuten, artikel 19) en een eventueel quorum ( dit is het minimum aantal personen of leden dat aanwezig moet zijn om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen) komt het bestuur terug.

 1. Burgerparticipatie

Raadsadvies

Een werk-/adviesgroep o.l.v. Wim Willems heeft gemeenteraad geadviseerd m.b.t. toekomst van Dorps- en Wijkraden. Enkele uitgangspunten in het adviesrapport waren:

 • gemeente krijgt signalen dat bewoners hun wijkraad niet (willen) kennen;
 • wijkraad kent mening bewoners niet, en geeft deze in contacten met gemeente niet goed weer;
 • informatieverstrekking en communicatie moet meer dan nu vanuit gemeente worden ingevuld;
 • huidige positie DWR-en past niet meer bij huidige ‘participatiesamenleving’.

Besluit raad op 17 januari 2019

Voorstel in advies aan de gemeenteraad:

 • inzet op verbreding en uitbreiding van alle participatievormen;
 • bevoorrechte positie DWR-en loslaten (b.v. subsidie);
 • DWR-en beschouwen als één van velen.

Het advies is door de raad overgenomen, besluit in gemeenteraad op 17 januari 2019.

Hoe verder

Het proces tot nu toe verdient naar de opvatting van het bestuur niet de ‘schoonheidsprijs’ voor de gemeente. DWR-en zijn in de aanloop naar het raadsbesluit niet gehoord.

Hoe verder? De raad wil dat er ‘iets verandert’, maar het is op dit moment allerminst duidelijk wat en hoe.

 • DWR-en wordt gevraagd ‘veranderingen’ mede vorm te geven;
 • vanaf februari al drie meetings geweest (alle DWR-en en wethouder Wim Willems).

Het bestuur zal de ontwikkelingen volgen en deelnemen aan bijeenkomsten zolang dat nuttig wordt geacht.

Standpunt van de Wijkraad Welgelegen

Omdat ‘in de wandelgangen’ af en toe opmerkingen te horen zijn over een mogelijke toekomstige positie van de wijkraad wordt door het bestuur met nadruk gezegd: ‘De wijkraad wil geen uitvoerder zijn namens de gemeente, dit werkt drempelverhogend en staat (juist) participatie in de weg’.

De wijkraad is een onafhankelijke partij’ (en is er voor alle bewoners van de wijk, niet alleen de leden). De focus is steeds: leefbaarheid van de wijk.

De aanwezige leden zijn het in meerderheid eens met dit standpunt.

Discussie met leden

Vragen:

 • wat is er nodig om de wijkraad interessanter te maken voor de wijkbewoners (als het om participatie gaat)? Aanwezigen worden opgeroepen ideeën kenbaar te maken aan bestuur
 • voorts werd opgemerkt dat, naast ‘leefbaarheid’, het zorgen voor ‘verbinding’ ook een belangrijke taak voor de wijkraad is.
 1. Toelichting ontwikkelingen in de wijk

Wandelen in Welgelegen

Tijdens de ALV in 2017 is al gemeld dat het bestuur, desgevraagd, bij de gemeente een plan (routebeschrijving en kaart) heeft ingediend voor ‘Wandelen in Welgelegen’ Zie ook verslag ALV 2018 in het Infomagazine 2/2018). Het project heeft even stil gelegen (verantwoordelijk projectmanager bij de gemeente is vertrokken). Kort geleden is de draad weer op gepakt. Op 12 maart 2019 is met de (nieuwe) verantwoordelijke gemeenteambtenaar gesproken over het vervolg. De voorgestelde route wordt (in principe) opgenomen in het wandelnetwerk Apeldoorn. Via het Infomagazine wordt de wijk op de hoogte gehouden.

Speelproject Lange Grafte

Naar aanleiding van een artikel in De Stentor van dinsdag 19 maart 2019 is bij de omwoners van de school Passe Partout enige onrust ontstaan. Het bestuur -niet van te voren gekend in het artikel- is van mening dat het artikel veel te vroeg is geplaatst en nooit in deze vorm had mogen worden geplaatst. Er moeten immers nog veel dingen worden uitgezocht. Een ‘tegenartikel’ nu plaatsen heeft naar de opvatting van het bestuur geen zin.

Omwonenden voelen zich eveneens slecht geïnformeerd door de wijkraad. Een door de wijkraad gehouden enquête is niet ervaren als voorlichting over eventuele plannen voor een speelplaats.

Duidelijk werd dat bewoners in de huidige situatie al veel last ervaren van de school, met name op tijden dat kinderen worden gebracht en gehaald of bij schoolreisjes. Men vreest dat in een veranderde verkeerssituatie (b.v. afsluiting van de Halstraat) de overlast zal toenemen. Omwonenden gaven aan dat ze fotomateriaal van knellende verkeerssituaties aan de wijkraad zullen sturen.

De stappen die nu worden genomen zijn:

 • analyse van de (te verwachten) verkeerssituatie, de bevindingen worden in juni 2019 verwacht;
 • na genoemde analyse zal er een bewonersavond worden georganiseerd, tot die tijd gebeurt er niets;
 • (directe) omwonenden worden geïnformeerd over de stappen die de komende tijd worden genomen.

Speelplaats Mheenpark

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel kinderen uit de wijk in het Mheenpark spelen. Er is een voorstel van de gemeente om een deel van het park (bij de Aalbessenlaan) te bestemmen als speelplaats. Er is niets vastgelegd en er is nog geen besluit over genomen. Uiteraard zullen ook hier de verkeersaspecten worden onderzocht.

 1. Rondvraag
 • gegevens m.b.t. politie en wijkagent zullen op de website worden gezet;
 • de verkeersproblematiek ‘Noorderlaan/Mariendaal’ wordt nagegaan (wat is de aard van de problemen, zijn er verkeerstellingen geweest etc.), bezien wordt welke actie van de wijkraad nodig is;
 • wat zijn de plannen met de school Ambelt? Er is nu een projectontwikkelaar bezig en er komen woningen. School nu in gebruik door brandweer en politie;
 • in het vervolg wordt de eindtijd van de ALV in de uitnodiging opgenomen.

Oproep in rondvraag:

 • bestuur heeft dringend versterking nodig!!
 • bestuur heeft kennis nodig: technisch, verkeer, ruimtelijke ordening…
 • vraag aan u: wat is er nodig om het bestuur aantrekkelijker te maken?

Na afloop van de vergadering (circa 21.30 uur) wordt de mogelijkheid geboden Bert de hand te schudden bij zijn vertrek als voorzitter.

De ALV 2019 werd door dertig mensen (inclusief bestuur) bezocht.